Adatvédelmi tájékoztató

A Bayer Hungária Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; a továbbiakban: „Bayer”) jelen esetben annak Animal Health üzletága  - kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek (a továbbiakban „Érintettek”) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását. A Bayer az Érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el. A Bayer az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az Érintett személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az adatkezelés az Ön kifejezett, önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásán alapulhat és a Bayer mint adatkezelő (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; Cg. 01-09-063142; adatvedelem@bayer.com ; internetes oldal: www.bayer.co.hu) az Ön személyes adatait az Ön esetleges tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli, tárolja adatbázisában. Az adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-71755/2014

A Bayer mint adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, így a JACSOMEDIA Kft-t (székhely: 2151 Fót, Tarló utca 22. ; Cg.: 13 09 115233; adószám: 14056097213), aki adatfeldolgozóként igény szerint adatbázis karbantartási tevékenységet lát el. A Bayer mint adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó szerződésben vállalta az Ön személyes adatainak biztonságos és bizalmas feldolgozását.

Az Ön személyes adatai legfeljebb a Bayer cégcsoporton belüli harmadik személyek számára kerülhetnek továbbításra azzal, hogy a Bayer társvállalatai az általunk követett adatkezelési alapelveket biztosítják. Az Ön személyes adataihoz csak a Bayer azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez feltétlenül szükséges.

A Bayer által kezelt adatok egy része olyan szervereken kerülhet tárolásra, amelyek nem magyar joghatóság alá tartoznak, és amelyeknek az adatvédelmi jogszabályai eltérhetnek a magyar szabályoktól. Ilyen esetekben biztosítjuk, hogy a tárolt adatok a tárolás helyén megfelelő védelmemmel legyenek ellátva, amelyek eleget tesznek a magyar előírásoknak.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja: kutyajátszóterekre való szavazás leadása, hírlevél küldése, marketing célú adatkezelés, CRM adatbázis építés, profilalkotás

Az adatkezelés időtartama: Infotv. 4. § (2) bekezdése szerint, érintettek kérésére történő törlésig

Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, jelszó

Eltérő kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában az általunk gyűjtött adatokat kizárólag az Ön által kért információk biztosítására, vagy más, Ön által engedélyezett célokra használjuk fel. Amennyiben regisztrál oldalunkon, a regisztrációval egyidejűleg elfogadja honlapunk Adatkezelési Tájékoztatóját, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a honlappal, a társaságunkkal, termékeinkkel kapcsolatban tájékoztatást, hírlevelet, vagy DM üzenetet küldjünk az Ön részére, illetve hogy szolgáltatásaink bővítése céljából információt kérjünk Öntől, illetve felkérjük piackutatásban történő részvételre.

Az Ön által megadott adatokra azért van szükségünk hogy

  • tájékoztatást nyújtsunk a termékeinkről, szolgáltatásainkról, a Bayer-t érintő hírekről;
  • hírlevél vagy más egyéb szolgáltatásunkat (pl. applikációk) saját döntése szerint igénybe tudja venni;
  • adott esetben a jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében el tudjunk járni.

Adatbiztonság

Az Ön személyes adatai védelmének biztosítására a Bayer biztonságos IT környezetet tart fenn, és megfelelő intézkedéseket valósít meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozatásából fakadó hozzáférhetetlenné tétel ellen. Biztonsági intézkedésinket folyamatosan felülvizsgáljuk az új technológiai fejlesztéseknek megfelelően.

Gyermekek védelme

A gyermekek védelme kiemelt fontosságú, ezért általunk ismerten 18 év alatti személytől származó adatot nem gyűjtünk, nem dolgozunk fel, és nem használunk fel a honlapunkon a törvényes képviselő előzetes, ellenőrizhető hozzájárulása nélkül. A törvényes képviselőnek joga van kérésre megtekinteni a gyermek által biztosított információkat, és/vagy elrendelni azok törlését. Az internetes oldalon található információk nem kiskorúak részére szólnak.

Cookie-k használata

Az ún. „cookie”-k az Ön merevlemezén tárolódó kis fájlok, amelyeket a Bayer igénybe vesz annak érdekében, hogy összegyűjtsön és rögzítsen olyan információkat mint például az Ön IP-címe, látogatásának időpontja, számítógépe operációs rendszerének, esetlegesen böngészőprogramjának típusa.
Ezen információk tájékoztatást nyújtanak részünkre arról, hogy látogatóink milyen böngészővel használják internetes oldalainkat, mely internetes oldalainkon haladnak át a látogatás alkalmával és segítenek bennünket abban, hogy a weboldalakat az Önök személyes igényeire szabjuk, az esetleges hibákat kijavítsuk, az internetes oldal működését optimalizáljuk, azt továbbfejlesszük és megkönnyítsük a weboldal használatát.

A Bayer Hungária Kft. a cookie-kból gyűjtött összes információt személyesen nem azonosítható formátumban őrzi. Személyes adatai kezelését kizárólag az Ön kifejezett és önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján végezzük.

A legtöbb böngésző automatikusan rögzít cookie-kat, azonban a Felhasználó saját böngészője beállításainak módosításával deaktiválhatja a cookie-k tárolását avagy előzetes figyelmeztetést kérhet a cookie-k rögzítéséről. A cookie-k el nem fogadásakor előfordulhat, hogy egyes internetes oldalak nem működnek tökéletesen. Ne feledje, ha más és más számítógépet használ különböző helyeken, biztosítania kell, hogy mindegyik böngésző igazodjon az Ön által előnyben részesített cookie beállításokhoz.

Továbbá a cookie lehet elsődleges vagy harmadik fél cookie. Az elsődleges cookie az internetes oldal tulajdonosa javára kerül rögzítésre. Egyes esetekben bizonyos cookie-kat harmadik fél – általában aki az internetes oldal tulajdonosának nyújt szolgáltatásokat – kezel számunkra, jelen esetben a Webtrends.

Amennyiben nem ért egyet a Webtrends cookie-k használatával, akkor a böngészőjében ki kell kapcsolnia ezen cookie-k használatát, amelyet az alábbi linken keresztül tehet meg: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp?action=out

Fentiek alapján Ön a honlap használatával hozzájárulását adja a cookie-k fentiek szerinti igénybe vételéhez és rögzítéséhez.

Előfordulhat, hogy a cookie-kból nyert – személyes azonosítást lehetővé nem tevő – információkat külföldre továbbítjuk. Ön a honlap használatával hozzájárulását adja ezen információk külföldre történő továbbításához.

Kapcsolatfelvétel, jogok és kötelezettségek

Önnek bármikor jogában áll személyes adatai törlését, zárolását, helyesbítését, módosítását kérni, avagy személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni az adatkezelő fentebb írt bármely elérhetőségén, amely kérését az adatkezelő mielőbb, de legfeljebb tizennégy (14) napon belül teljesíti.

Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés(eke)t kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal összefüggésben, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba a Bayerrel a fentebb megadott elérhetőségek bármelyikén, illetve közvetlenül a Bayer alábbi kapcsolattartójánál:

Bayer Hungária Kft. Adatvédelmi Munkatárs
postacím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
e-mail cím: adatvedelem@bayer.com

vagy

Mrs. Eva Gardyan-Eisenlohr
Head of Data Privacy
telefonszám: +49 (0) 30 468 16924
kapcsolatfelvétel: https://secure.bayer.com/bayer-group/data-privacy.aspx?lang=en

Jogorvoslat

Esetlegesen felmerülő kérdéseire igyekszünk választ adni. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet. Továbbá, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Bayer jogellenesen kelezi, akkor választása szerint a Bayer székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

Regisztráció során tett jognyilatkozat

Amennyiben személyes adatai megadásával a https://test.felelosallattartas.hu/SSL/kutyajatszoter/ domain név alatt elérhető online felületen regisztrál, úgy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerését követően önkéntes, kifejezett hozzájárulását adja személyes adatai fentieknek megfelelő kezelésére, tárolására.

A Bayer fenntartja a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

© Budapest 2017.02.24. – Bayer Hungária Kft.


Utolsó frissítés: 2017.02.24.